Διάκριση της FirstCall S.A. στα Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας- Committed to Excellence in Europe.

 

Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του European Foundation for Quality Management (EFQM) αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο μοντέλο διοίκησης ποιότητας στην Ευρώπη.

Τα “Επίπεδα Αναγνώρισης της Επιχειρηματικής Αριστείας – EFQM” δημιουργήθηκαν για να επιβραβεύσουν τα αποτελέσ΅ατα καθώς και να παροτρύνουν και να ενθαρρύνουν τη συστη΅ατική προσπάθεια των επιχειρήσεων, ενώ αποτελούν ΅έσο παρακίνησης της συστη΅ατικής τους βελτίωσης. Παράλληλα, παρέχουν ένα ση΅είο σύγκλισης ΅εταξύ της ΅άθησης και της εκπαίδευσης. Τα επίπεδα EFQM προσφέρουν ορόση΅α και αποδεικνύουν την πρόοδο της επιχείρησης στο ανθρώπινο δυνα΅ικό της , στους προ΅ηθευτές και τους πελάτες της. Η FirstCall S.A. έχει αναγνωρίσει εμπράκτως την σημασία του μοντέλου EFQM ως εργαλείου και οχήματος προς την βελτίωση, εξέλιξη και επίτευξη των στόχων της, μέσα από την συμμετοχή και την διάκρισή της.

 

Διασφάλιση Ποιότητας Πιστοποίηση ISO 9001:2008.

 

Το οργανωτικό μοντέλο και η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των υπηρεσιών μας έχουν πιστοποιηθεί από την TUV HELLAS για την συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 9001:2008 Το Σύστημα Ποιότητας αποτελεί για την εταιρεία τη δέσμευση της για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το όραμα και τους στόχους της καθώς και το βασικό πλαίσιο για τον συστηματικό και ποιοτικό έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθούν όλα τα επιμέρους τμήματα της First Call.  

Η FirstCall S.A έχει εκπονήσει Εγχειρίδιο Συστήματος Ποιότητας , το οποίο είναι δυνατόν να διανεμηθεί και σε εξωτερικούς φορείς, με σκοπό να κάνει ευρύτερα γνωστή τόσο τη φιλοσοφία της εταιρίας όσο και το όραμα της Διοίκησης για την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών.

 

 

Διασφάλιση Ποιότητας Πιστοποίηση ISO 27001:2005

 

Tο διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 27001:2005 συμπυκνώνει τις βέλτιστες πρακτικές, μέσω των οποίων αποκτάται έλεγχος στη ροή των εταιρικών πληροφοριών (ηλεκτρονικών, εντύπων ή προφορικών), ελέγχεται η πρόσβαση σε αυτές προκειμένου να μη διαρρεύσουν σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους και διασφαλίζεται ότι παραμένουν μη αλλοιωμένες και διαθέσιμες όποτε χρειαστούν. Επιπλέον, η εταιρεία οχυρώνεται σε θέματα φυσικής ασφάλειας, ασφάλειας προσωπικών δεδομένων, διαχείρισης του προσωπικού, αλλά και προστασίας από περιστατικά που μπορεί να διακόψουν την κανονική της λειτουργία (business continuity management).