Σκοπός της outsourcing διαχείρισης απαιτήσεων είναι η μείωση του χρόνου τακτοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η ελαχιστοποίηση των επισφαλειών.

Παράλληλα, αντίστοιχης σπουδαιότητας επιδίωξή μας είναι και η διατήρηση της αρμονικής πελατειακής σχέσης μεταξύ του οργανισμού-πελάτη και της πελατειακής του βάσης.

Η First Call S.A. δεσμεύεται ότι θα επιτύχει τους στόχους των projects χωρίς να αναλάβει κανένα ρίσκο διατάραξης πολύτιμων πελατειακών σχέσεων.

Ως αποκλειστικό μέσο της διαδικασίας που ακολουθεί η εταιρεία μας ορίζεται η διενέργεια τηλεφωνικών επικοινωνιών από τους agents της FirstCall S.A. προς τους πελάτες του πελάτη μας και η ενημέρωση τους για τις οφειλές τους, με σκοπό την τακτοποίηση των εκκρεμών υποχρεώσεών τους, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των επικοινωνιών.

 

Οι κυριότερες  διαδικασίες που εφαρμόζουμε είναι :