Η First Call SA δραστηριοποιείται με αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την «Ενημέρωση Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις» σύμφωνα με το Ν.3758/2009.  Η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών, θεσπίζει όμως αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για την άσκηση μίας τέτοιας δραστηριότητας.

Οι βασικοί κανόνες ρύθμισης των εισπρακτικών εταιρειών βρίσκονται στα άρθρα 1 – 12 του Ν. 3758/2009 (στο εξής ο “Νόμος”). Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2012 διεξήχθη δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του νόμου με ρυθμίσεις βελτιωμένης προστασίας για τους οφειλέτες, με βάση την οποία εξεδόθη ο Ν. 4038/2012, το άρθρο 36 του οποίου τροποποιεί το υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Κατόπιν σχετικής αίτησης για την υποχρεωτική εγγραφή της First Call S.A. στο Μητρώο Εταιριών Ενημέρωσης Οφειλετών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, έλαβε τον αριθμό μητρώου 14.

Το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις επιτρέπει στις εγγεγραμμένες εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, σύμφωνα με το ν. 3758/2009.

εταιρείες που έχουν εγγραφεί στο μητρώο απειλούνται με σοβαρές κυρώσεις όταν παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους από τον παραπάνω νόμο. Το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών είναι δημόσιο βιβλίο, τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και η πρόσβαση σ’ αυτό γίνεται ατελώς. Η ιστοσελίδα του Μητρώου είναι www.efpolis.gr.

Δεσμευόμαστε ότι το σύνολο των συνεργατών μας, τηρούν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις υπογράφοντας ρητή δήλωση της σχετικής δέσμευσης.

Επίσης, το σύνολο των διαδικασιών της εταιρίας έχουν εναρμονιστεί με τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω νόμου.