Ο αντικειμενικός σκοπός των Εταιριών Ενημέρωσης Οφειλετών είναι να διασφαλίζουν ότι οι οφειλέτες θα αποπληρώνουν έγκαιρα τις οφειλές τους, ώστε να επιτυγχάνεται η σταθερότητα του Τραπεζικού Συστήματος και της κοινωνίας γενικότερα.

 

Ποιός είναι ο λόγος που η διαχείριση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων δεν γίνεται από τα ίδια τα τραπεζικά ιδρύματα αλλά από ένα τρίτο φορέα σαν την First Call?

1.  Το κόστος της διαχείρισης στις εταιρείες outsourcing είναι χαμηλότερο από ότι στα εσωτερικά τμήματα Τραπεζών, διότι οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών έχουν τη δυνατότητα να επιμερίζουν το κόστος των μεγάλων επενδύσεων και να βελτιστοποιούν την απόδοση  συστημάτων  και προσωπικού, επιτυγχάνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, τα σημαντικά οφέλη αυτής της υψηλής παραγωγικότητας επιστρέφουν στον πελάτη μέσω ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμολογίων.

 

2. Η υψηλή τεχνογνωσία των εταιρειών outsourcing collection επιτρέπει μεγαλύτερη παραγωγικότητα & και αποτελεσματικότητα. Οι εταιρίες collection είναι προσανατολισμένες στη διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων των πελατών τους και είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους άμεσα.

 

 

3.  Μείωση του μέσου χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων μέσω της συστηματικής τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους οφειλέτες έχει ως αποτέλεσμα την είσπραξη των οφειλών πριν αυτές καταστούν επισφαλείς.

 

4.  Ελαχιστοποίηση των επισφαλειών ώστε να μειώνονται οι ζημιές που αποσταθεροποιούν τις Τράπεζες.

 

Στη First Call SA, πιστεύουμε, ότι ο  ρόλος των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών είναι ιδιαίτερα σημαντικός,  διότι διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των Τραπεζών και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους ώστε να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.