Πολιτική Ασφαλείας

 

H Πολιτική Ασφαλείας που έχει δημιουγήσει η First Call SA προσδιορίζει τις βασικές απαιτήσεις, οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται, ΅ε σκοπό να διασφαλιστεί η ε΅πιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσι΅ότητα των δεδομένων, τα οποία έχουν δη΅ιουργηθεί ή φυλάσσονται από τη FirstCall ΑΕ.

Η Πολιτική Ασφαλείας καλύπτει ο΅οίως τυχαία και σκόπι΅η διαρροή ή καταστροφή των δεδο΅ένων και εφαρ΅όζεται σε όλα τα επίπεδα ευαισθησίας. Επηρεάζει όλες τις εγκαταστάσεις και απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας αλλά και σε εξωτερικούς της συνεργάτες. Επιπλέον, περιλα΅βάνει κανόνες, οι οποίοι αφορούν τα πάγια και τις διαδικασίες της εταιρείας.

Στόχος της πολιτικής είναι να διασφαλίσει στο ΅εγαλύτερο δυνατό βαθ΅ό τα παρακάτω:

• Τα πάγια της εταιρείας να είναι ασφαλισ΅ένα απέναντι σε κλοπή, απώλεια, υποκλοπή, τυχαία ή ηθελη΅ένη καταστροφή.

 • Η εταιρεία να είναι προστατευ΅ένη από καταστροφή, κακή ή παράνομη χρήση των πόρων της. Να υπάρχει έλεγχος πρόσβασης. Ο χρήστης που επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση να είναι εξουσιοδοτημένος για αυτήν την ενέργεια

 • Να υπάρχει έλεγχος και παρακολούθηση των ενεργειών των χρηστών από το σύστημα.

Η Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας καλύπτει ένα σύνολο από πληροφοριακούς πόρους. Ως πληροφοριακός πόρος ορίζεται κάθε στοιχείο που φέρει πληροφορία η οποία έχει αξία για την εταιρία και συνεπώς πρέπει να προστατευθεί.

Ως πληροφοριακοί πόροι μπορεί να θεωρηθούν τα εξής :

• Πληροφοριακά Συστήματα

• Δεδομένα

• Εξοπλισμός (υπολογιστές και τα περιφερειακά τους)

• Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές

• Υλικοτεχνική Υποδομή

• Ανθρώπινο Δυναμικό

 

 

Η τήρηση των πολιτικών ασφαλείας προστατεύει εμάς, το έργο μας και την αξιοπιστία της First Call SA.