Οι θεμελιώδεις αρχές της First Call είναι….

 

          Συνεχής βελτίωση των ροών εργασίας και δεξιοτήτων collection

          Άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό

          Εκτεταμένη παρακολούθηση της πορείας των έργων προς διαχείριση μέσα από ένα ευρύ σύνολο KPIS

          Άριστες τεχνολογικές υποδομές

          Εξισορροπημένη σχέση απόδοσης και αποδοτικότητας

          Προσήλωση στο αποτέλεσμα

          Υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία

          Υιοθέτηση διαδικασιών που στοχεύουν στην καλύτερη απόδοση των έργων